1. Wszystkie produkty zakupione za pośrednictwem naszego sklepu internetowego objęte są 24-ro miesięcznym okresem gwaracyjnym.
 2. Okres gwarancji na poszczególne produkty rozpoczyna się od daty sprzedaży sprzętu.
 3. Do świadczenia gwarancyjnych usług serwisowych uprawniony jest:

  Serwis Centralny NTT System,
  05-077 Warszawa-Wesoła,
  Zakręt, ul. Trakt Brzeski 89,

  reklamacje@ntt.pl, (22) 773-62-10, fax: (22) 773-62-29
  ( Serwis Centralny NTT System nie obsługuje reklamacji dostarczanych osobiście), zwany dalej SERWISEM.

 4. W celu realizacji uprawnień wynikających z gwarancji Nabywca powinien dostarczyć sprzęt objęty gwarancją do Miejsca Zakupu, w opakowaniu zabezpieczającym wraz z wymaganymi dokumentami (tj. z instrukcjami, podręcznikami,oprogramowaniem, w opakowaniu zabezpieczającym), z należycie wypełnioną kartą gwarancyjną (tj. zawierającą: datę sprzedaży, numery seryjne podzespołów, pieczęć firmową Sprzedawcy, podpis wystawiającego kartę gwarancyjną i podpis klienta), popartą dowodem zakupu (faktura, rachunek lub paragon) oraz dołączonym opisem uszkodzenia.
 5. Ujawnione w okresie gwarancji wady uniemożliwiające eksploatację sprzętu zgodnie z przeznaczeniem będą bezpłatnie usunięte w jak najkrótszym terminie nie przekraczającym 21 dni roboczych od momentu dostarczenia sprzętu do Serwisu. W uzasadnionych przypadkach termin ten może ulec przedłużeniu.
 6. W ramach udzielonej gwarancji Gwarant zobowiązuje się do dokonania naprawy wadliwego sprzętu, to jest do:
  - usunięcia wad powstałych z przyczyn tkwiących w sprzęcie,
  - wymiany wadliwego sprzętu na wolny od wad (o identycznych lub lepszych parametrach technicznych), jeżeli dokonanie naprawy nie będzie możliwe,lub jeżeli w ocenie Gwaranta dokonanie naprawy będzie wymagało poniesienia większych kosztów niż wymiana uszkodzonego sprzętu na wolny od wad,
  - zwrotu zapłaconej za sprzęt kwoty jeśli w ocenie Gwaranta naprawa bądź wymiana nie będzie możliwa